För att kunna använda sidan som den är tänkt behövs cookies användas.

INTEGRITETSPOLICY FÖR VÅRA KUNDER

Vi vill att du ska känna dig trygg hos oss. Denna Integritetspolicy informerar dig om varför Ramirent samlar in, använder och delar dina personuppgifter inom ramen för ditt kundförhållande med Ramirent. Vänligen läs igenom denna policy noggrant.

 

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter är i enlighet med rådande dataskyddslagstiftning Ramirent. Ramirent är ansvarig för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna Policy samt tillämplig dataskyddslagstiftning. 

Kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige på Ramirent, Sverige:
E-post: integritet@ramirent.se

Kontaktuppgift till dataskyddsombud eller ansvarig person för dataskydd:
E-post: integritet@ramirent.se

Fullständiga uppgifter Ramirent AB
Org.nr: 556 559-4610
Adress: Ramirent AB                 
Frekvensvägen 2, 196 92 Kungsängen
Postadress: Box 2064, 196 02 Kungsängen
E-post: integritet@ramirent.se
Att. Sofia Hultberg: +468-6212832

 

2. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kan samla in dina personuppgifter på olika sätt, vilka förklaras nedan. Som huvudregel behandlar vi de personuppgifter som du själv tillhandahåller oss när du hyr utrustning av oss, eller då du i annat fall kontaktar oss (exempelvis genom formulär på vår hemsida eller via vår kundtjänst). Vi kan också samla in personuppgifter från externa källor, såsom allmänt tillgängliga register. De personuppgifter som vi samlar in omfattar t.ex. följande kategorier av uppgifter:

  • Generella personuppgifter såsom namn, födelsedatum och personnummer.
  • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, adress och telefonnummer. Från företagskunder kan vi även samla in relevant information avseende din position samt kontaktuppgifter inom det företag som du företräder.
  • Kopia av ID-handling/körkort.
  • Information inom ramen för kundförhållandet såsom kundkontakt, kundkommunikation, betalnings- och faktureringsinformation samt information avseende uthyrd utrustning.
  • Språkpreferenser.

 

3. ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

1. Tillhandahållande av tjänster och hantering av ditt kundförhållande

Det främsta ändamålet för insamling av dina personuppgifter är att tillhandahålla dig våra tjänster och att hantera kundförhållandet mellan oss och dig/företaget som du företräder. I detta fall grundar sig vår behandling av dina personuppgifter på avtalet mellan dig/företaget som du företräder och oss. I detta fall grundar sig vår behandling av dina personuppgifter på ditt uttryckliga samtycke.

2. Marknadsföring

Vi kan skicka dig e-post meddelanden för att informera dig om nyheter avseende våra tjänster, efterfråga din feedback eller tillhandahålla dig annan relevant information om våra tjänster. I detta avseende grundar sig vår behandling av dina personuppgifter på våra rättsligt berättigade intressen att tillhandahålla dig relevant information om Ramirent och för att främja våra tjänster. Du kan när som helst välja att avböja dig utskick av sådana marknadsföringsmeddelanden.

3. Utveckling av teknik och tjänster samt informationssäkerhet

Vi kommer även att behandla personuppgifter för att förbättra kvaliteten på våra tjänster och för att utveckla nya tjänster. I dessa fall grundar sig vår behandling av personuppgifter på vårt rättsligt berättigade intresse att säkerställa att vi har tillräcklig och relevant information för att utveckla våra tjänster.

4. Faktureringsrelaterade uppgifter

Vi kommer även att behandla personuppgifter för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt tillämplig redovisnings- och skatterättslig lagstiftning. I dessa fall grundar sig vår behandling av personuppgifter på tvingande lagbestämmelser som kräver att vi lagrar vissa uppgifter i redovisningssyfte.

 

4. ÖVERFÖRING OCH DELNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kan komma att dela personuppgifter med tredje parter:

  • när vi har fått tillstånd eller när vi är skyldiga till detta enligt lag, t.ex. för att tillmötesgå en begäran från behöriga myndigheter eller i samband med rättsliga förfaranden;
  • när våra betrodda tjänsteleverantörer tillhandahåller oss tjänster för vår räkning och enligt de instruktioner vi har gett dem. Vi kommer alltid att kontrollera och ansvara för användningen av dina personuppgifter;
  • om vi blir föremål för en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla eller delar av våra tillgångar;
  • när vi i god tro anser att det är nödvändigt att dela personuppgifter för att skydda våra rättigheter, skydda din säkerhet eller andras säkerhet, utreda bedrägeri eller svara på en statlig begäran.

 

5. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU/EES

Vi överför inte dina personuppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

6. COOKIES

Vi använder även cookies och annan liknande teknik på vår hemsida skapar. Cookies är små textfiler som placeras på din utrustning för att samla in och spara användbar information i syfte att öka funktionaliteten av vår hemsida och göra den lättare att använda. Vi kan även använda cookies och annan liknande teknik för statistiska ändamål för att sammanställa anonym, aggregerad statistik avseende t.ex. användningen av vår hemsida, vilket gör det möjligt för oss att förstå hur användare använder hemsidan och förbättra användarupplevelsen.

Du kan ställa in din webbläsare så att din utrustning inte accepterar cookies. Ett annat alternativ är att begränsa användningen av cookies, eller att ta bort cookies från din webbläsare. Tänk dock på att cookies är en viktig del av hur vår hemsida fungerar, vilket innebär att begränsningar av cookies kan komma att påverka hemsidans funktionalitet när du surfar på den.

För att läsa mer om hur vi använder cookies, vänligen läs bifogat PDF dokument här.

 

7. LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kommer endast att lagras så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som har definierats i denna policy.

De flesta av dina personuppgifter kommer att lagras under ditt kundförhållande med Ramirent. Vissa personuppgifter kan lagras efter utgången av ditt kundförhållande med oss om detta krävs eller tillåts i enlighet med rådande lagstiftning; vi kommer exempelvis behålla bokföringsrelaterade dokument i sju år. Vi kommer att radera dina personuppgifter när de inte längre behöver lagras enligt lag, eller när de rättigheter och skyldigheter som åvilar någon av parterna inte längre gäller.

 

8. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar beträffande dig. Du har rätt att när som helst få tillgång till och ändra, uppdatera eller ta bort dina personuppgifter. Notera dock att viss information är nödvändig för att kunna uppfylla de ändamål som har definierats i denna policy. Vidare kan du heller inte ta personuppgifter som kan krävas enligt lag (se punkt 7.)

Du har rätt att invända mot viss behandling såsom direkt marknadsföring och profilering. I den utsträckning som krävs enligt rådande dataskyddslagstiftning har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få dessa överförda till en annan personuppgiftsansvarig, i den utsträckning som krävs enligt rådande lag.

Vänligen skicka ovan nämnda förfrågningar till oss via  integritet@ramirent.se

Om du anser att sättet som vi hanterar dina personuppgifter på är problematiska har du rätt att framföra dina klagomål till din nationella tillsynsmyndighet i EU/EES. I Sverige är detta Datainspektionen. Du finner kontaktuppgifter via denna Länk 

 

9. SÄKERHET

Vi upprätthåller en rimlig säkerhetsnivå (innefattande fysisk, elektronisk och administrativ) för att skydda dina personuppgifter från förlust, förstöring, missbruk och obehörig tillgång eller utlämnande. Exempelvis begränsar vi tillgången till personuppgifter endast till behöriga anställda och uppdragstagare som behöver känna till informationen för att utföra sina arbetsuppgifter.

Vänligen notera att även om vi eftersträvar att upprätthålla en rimlig säkerhetsnivå för personuppgifter så finns det idag inga säkerhetssystem som till 100 procent kan förhindra eventuella säkerhetsöverträdelser.

 

10. ÄNDRINGAR AV DENNA POLICY

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy inom ramen för gällande lagstiftning. Om vi gör några ändringar i denna policy kommer vi att meddela detta på vår hemsida, där vi även kommer att hålla den senaste versionen av vår policy tillgänglig.

 

11. KONTAKTA OSS

Om du har några frågor gällande denna policy eller de personuppgifter som vi behandlar avseende dig, vänligen kontakta oss via  integritet@ramirent.se


Den här webbplatsen använder cookies för att du ska få den bästa upplevelsen på vår hemsida. Läs mer
Tillåt inte Tillåt cookies