Ramirent logo
En man på byggarbetsplats med verktyg

En tredjedel har dragit ner på personal – var femte orolig att mista jobbet

Publicerad 13 feb. 2024

Byggbranschen har gjort en rad olika åtgärder till följd av inbromsningen i konjunkturen. Det visar årets Ramirentrapport, där 500 personer inom branschen har tillfrågats. Nästan en tredjedel har dragit ner på personal och en fjärdedel har pressat priserna i projekten. 27 procent räknar med att få skjuta upp planerade byggstarter. Rapporten visar även att två av tio är oroliga för att mista jobbet under 2024.

I mars publiceras årets Ramirentapport, där 500 tillfrågade inom byggbranschen har fått svara på frågor om hur de påverkas av bland annat konjunktur och omvärld. Undersökningen, som utförts av Ramirent med hjälp av Novus, visar att hälften av alla inom byggindustrin har vidtagit någon form av åtgärd för att hantera inbromsningen i branschen – nära en tredjedel har dragit ner på personal. En fjärdedel uppger att de har pressat priserna i projekten och nästan var sjätte låter bli att investera i maskiner eller annan utrustning trots att det behövs.

Nu mer än någonsin behöver företagen prioritera. Det gäller att använda tillgängliga resurser på ett så effektivt sätt som möjligt, utan att tumma på säkerheten eller kvaliteten. Naturliga besparingar, som neddragningar av konsulter eller minskning av onödiga tjänsteresor är ofrånkomliga. Men företagen bör även satsa långsiktigt på utveckling och relationer för att ta sig igenom lågkonjunkturen, säger Jimmy Dahlström, chef för Ramirents affärsområde Den temporära fabriken.

Jimmy Dahlström
Jimmy Dahlström, chef för Ramirents affärsområde Den temporära fabriken.

Var femte orolig att mista jobbet

Det är tydligt att det råder en känsla av otrygghet inom branschen. I år svarar nästan 20 procent av de tillfrågade att de är oroliga för att förlora sina jobb på grund av arbetsbrist, vilket är en markant ökning från 13 procent år 2023. Sju av tio tror att det blir svårt att rekrytera rätt kompetenser till byggbranschen de närmaste 10 åren. Mest på grund av att man inte tycker att byggbranschen är tillräckligt attraktiv, men även att det kan bli svårt att locka tillbaka personer som lämnat branschen.

Det här kan bli en utmaning. Om kompetens försvinner till andra branscher kan det bli svårt att locka tillbaka dem. Den ökade komplexiteten i byggnader och i projektens utformning gör att ny kompetens behövs. Idag finns även mycket kunskap t ex kring hur man bygger hållbart, vilket är något branschen behöver mer av i framtiden. Dessutom har man historiskt sett haft svårt att attrahera kompetens på alla organisatoriska nivåer, vilket även var tydligt efter krisen på 90-talet, säger Jimmy Dahlström.

Uppskjutna byggprojekt

Enligt Ramirentrapporten räknar 27 procent med att behöva skjuta upp planerade byggstarter i år. Lite glädjande är att 32 procent inte räknar med att behöva göra det. Övriga är osäkra eller saknar inplanerade byggprojekt.

Byggbranschen är tudelad och bostadsbyggandet är den del som drabbats hårdast av konjunkturen. Det finns även regionala skillnader i hur hårt lågkonjunkturen har slagit. Nu gäller det för branschen att hitta nya affärsmöjligheter, satsa på strategisk utveckling och fortsatt hålla ut för att stå rustade för den uppgång som till sist kommer, avslutar Jimmy Dahlström.

Marknads- och kommunikationschef
Johanna Bonthron
Johanna Bonthron

Marknads- och kommunikationschef

johanna.bonthron@ramirent.se+46 704 54 36 59